Najbolje ponude za hotele, letove i iznajmljivanje automobila.

CIJENA, PRICELINE.COM, IME SVOJE CIJENE, EKSPRESNE POSLOVE, SAMO DONOĆE I PRICEBREAKER su servisne oznake ili registrirani servisni znakovi Priceline.com LLC.

Sav materijal ovdje © 1998-2021 priceline.com LLC, sva prava pridržana.

Priceline.com LLC se nalazi na 800 Connecticut Ave. Norwalk, CT 06854.

* Zahtjev za štednju zasnovan na Express Deals® rezervacijama prema najnižoj maloprodajnoj cijeni Pricelinea za istu rutu. Express Deals® pružatelj usluga putovanja prikazuje se nakon rezervacije.

Ušteda aranžmana na osnovu svih letačkih i hotelskih itinerera rezerviranih zajedno kao paket, u odnosu na cijenu istog leta i istog hotela rezerviranog odvojeno na priceline.com. Ušteda varira i možda neće biti dostupna za sve planove.